Scapis logo

Frågor och svar

Varför ska jag delta?

Du får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor med hjälp av senaste tekniken. Dessutom får du svar på din status när det gäller blodsocker och kolesterol.

Att delta är också ett sätt att hjälpa den framtida forskningen. SCAPIS kommer att bli en stor och viktig kunskapsbank för forskare i Sverige. På sikt kan det leda till mycket bättre möjligheter att upptäcka, förhindra och behandla hjärt-kärlsjukdom och KOL.

Den som deltar i SCAPIS kommer även att ha möjlighet att delta i kommande intressanta forskningsstudier.

Vad händer om man hittar sjukdom hos någon som deltar i studien, hur tas det om hand?

Du får snabbt kontakt med rätt instans inom sjukvården för fortsatt hjälp om undersökningarna skulle visa något avvikande som behöver behandlas eller utredas ytterligare.

Vem kan delta i SCAPIS?

Alla deltagare får en personlig inbjudan – det går inte att själv anmäla sitt intresse. Totalt kommer 5 000 slumpvis (via Folkbokföringsregistret) utvalda personer i Göteborgs kommun, i åldern 50-64, att undersökas. För att kunna delta i studien måste man förstå både den skriftliga och den muntliga information som ges. Om du vet att du har svårt att förstå svenska är du välkommen att delta om du kan ta med en anhörig som kan hjälpa dig tolka.

Får jag ersättning?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Hjärt-Lungfonden är icke vinstdrivande organisationer som stödjer och utvecklar allmännyttig forskning och därför ges ingen ekonomisk ersättning för deltagande i SCAPIS.

Hur får jag ledigt från jobbet?

Vissa arbetsgivare tillåter medarbetare att gå på läkarbesök på arbetstid utan löneavdrag. Om du behöver hjälp att informera din arbetsgivare om forskningsstudien och att de, genom att låta dig gå, stödjer viktig forskning kan du kontakta oss.

Hur går studien till?

Om du vill delta i studien kommer vi att boka in tider som passar dig för två halvdagsbesök med cirka två veckors mellanrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket 8. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Första besöket tar 4-5 timmar och det andra cirka 2 timmar. Besöken är kostnadsfria.

Vilka tester görs?

Det handlar bland annat om blodprov, ultraljudsundersökning, röntgen och lungfunktionstest, fysisk aktivitet och ett frågeformulär om kostvanor.

Ni säger att det är en hälsoundersökning med hjälp av den senaste tekniken, vad menas med det?

Med det menar vi den senaste tekniken vad gäller ultraljud och datortomografi. Tekniken går snabbt framåt och Hjärt-Lungfonden har köpt in den allra senaste tekniken med bäst förutsättningar att avbilda hjärta, kärl och lungor. Varje SCAPIS ort har fått en ny datortomograf för skiktröntgen samt en ny ultraljudsmaskin.

Finns det några risker med att delta?

De undersökningar som ingår är vanliga och görs ofta inom sjukvården. I ovanliga fall kan den kontrastinjektion du får vid röntgenundersökningen medföra en oförutsedd allergisk reaktion. Vet du om att du är känslig mot kontrastmedel kommer du inte att genomgå den här undersökningen.

Alla röntgenundersökningar innebär en viss strålning. Strålningsdosen i den här undersökningen är för de allra flesta deltagare mycket låg men kan hos överviktiga och personer med oregelbunden hjärtrytm bli något högre. Dosen är för alla så låg att den motsvarar den naturliga bakgrundsstrålning som vi alla i Sverige utsätts för under en period på 5-10 år. Att få en sådan stråldos vid din ålder bedöms av Strålskyddskommittén som en begränsad strålrisk.  Du är försäkrad vid ditt deltagande i studien via Patientförsäkringen.

Hur lagras biobanksproverna?

Proverna kommer att sparas i en biobank på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommer att analyseras efter avslutad studie. I det sparade och kodade blodprovet kommer biokemiska och genetiska analyser att utföras för att öka förståelsen av åderförkalkningssjukdomen, hjärtsjukdomar samt lungsjukdomar som KOL och associerade tillstånd som fetma och diabetes. Alla prover är kodade, vilket gör att ditt namn och personnummer inte kan spåras utan kodnyckel. Proverna får endast användas för de ändamål som du godkänner. Du har rätt att utan närmare förklaring begära att dina prover ska förstöras.

Kan jag avbryta mitt deltagande?

Ditt deltagande i SCAPIS är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan att förklara avbryta ditt deltagande utan att det påverkar ditt omhändertagande inom sjukvården.

Hur får jag information om studiens resultat?

Alla deltagare får reda på sina egna provresultat. Om dina resultat visar att det finns anledning till utredning eller behandling inom sjukvården kommer du få veta detta och få hjälp inom sjukvården.
När vi kan visa upp forskningsresultat från studien i sin helhet, så kommer dessa att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vi planerar också att publicera populärmedicinska presentationer av resultaten på denna webbplats och i tidningar.

Studien avslutad i Göteborg.

SCAPIS Göteborg tar inte in ytterligare studiedeltagare.

 

E-post

SCAPISgoteborg@wlab.gu.se

 

Hitta hit

Adress
Gröna stråket 8, 413 45 Göteborg

Huvudansvarig

Göran Bergström
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Avd. för molekylär och klinisk medicin

 

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom