Scapis logo

Mer om SCAPIS

Bakgrund och syfte

Stora framsteg har gjorts under de senaste åren inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Antalet hjärtinfarkter är färre och dödligheten har minskat med ett par procent varje år de senaste årtiondena. Nya rön och forskning tillför ny kunskap till sjukvården. Mycket tack vare bättre behandling och tidigare diagnostik kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för bara ett par decennier sedan.

Trots det är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och för tidig död, både bland män och kvinnor. Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och världen.

Nyare forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är nära förknippat med rökning och andra luftföroreningar, men kan även ha ärftliga orsaker. Lungorna blir påverkade med ökad slembildning, hosta, mindre elastiska luftrörsväggar, förstöring av lungblåsor och ökande andfåddhet som följd.

Det behövs mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, påverka sjukdomsförloppet och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel. Syftet med SCAPIS studien är att få fram den typen av kunskap.

Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år, byggs världens djupaste medicinska kunskapsbank för framtida forskning. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom och hindra sjukdomen innan den uppstår.

 

JohnŽr BildbyrŒ AB +46 8 644 83 30 www.johner.se info@johner.se sales@johner.se

 

Fokus för forskn­ing­spro­jek­tet SCAPIS är att:

• Identifiera individuella risker för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

• Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.

• Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.

• Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

 

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Studien leds av en nationell forskargrupp och drivs av universitetssjukhusen i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär samt med betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen själva.

SCAPIS ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott – att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. 

Studien avslutad i Linköping.

SCAPIS Linköping tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
010-103 17 41

E-post
scapis@regionostergotland.se

Hitta hit

Adress
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Huvudansvarig

Carl Johan Östgren
Professor i allmänmedicin
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa

cj

 

Projektledare

Elisabeth Logander
Region Östergötland
Universitetssjukhuset

Elisabeth_Logander-besk