Scapis logo

Varför SCAPIS?

VANLIGASTE DÖDSORSAKEN
Stora framsteg har gjorts under de senaste åren inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Tack vare bättre behandling och tidigare diagnostik kan vi idag rädda tusentals fler liv än för bara två decennier sedan. Trots det beror hälften av all dödlighet i Sverige idag på sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Dessa sjukdomar leder dessutom ofta till stora handikapp med försämrad livskvalitet som följd och de orsakar ett stort lidande, både för den som drabbas och för närstående.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är nära förknippat med rökning och andra luftföroreningar, men kan även ha ärftliga orsaker. Nyare forskning visar att KOL ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar.

Nya djärva forskningsprojekt är nödvändiga för att ytterligare minska insjuknandet i hjärt-kärl- och lungsjukdomar. Det behövs mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, påverka sjukdomsförloppet och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel. Syftet med SCAPIS studien är att få fram den typen av kunskap.

 

ÄNDRAD LIVSSTIL KRÄVER NY FORSKNING
Under de två senaste decennierna har vår livsstil förändrats. Det har lett till att riskfaktorerna för hjärtinfarkt, stroke och KOL dramatiskt förändrats – från rökning, högt kolesterol och blodtryck till stillasittande, övervikt och diabetes.

Sannolikt kommer den ökande frekvensen av fetma i framtiden att bryta den nedåtgående trend som vi sett för hjärt-kärl sjukdom. Med fetma följer insulinresistens, inflammation, diabetes, ökad mängd ateroskleros och ökad risk för klinisk hjärt-kärlsjukdom. Det är idag tämligen väl känt att ansamling av fett i organ som inte är konstruerade för att rymma stora fettmängder, såsom lever, hjärta och muskler, kan utlösa inflammatoriska svar och höga blodfetter och därigenom bidra till utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar och KOL.

Då antalet överviktiga ökar kraftigt över hela världen, Sverige inget undantag, studeras också betydelsen av övervikt inom ramen för SCAPIS.

 

INAKTUELL DATA
De stora befolkningsstudier som finns gjorda är över 30 år gamla. Eftersom riskfaktorerna ser annorlunda ut idag, behövs nya underlag, ny data och ny forskning.

 

NY TEKNIK
Idag finns ny teknik som gör att det går att ta bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt pga strålning. Det går också att avbilda och mäta fördelning av fett. Denna utveckling har gjort det möjligt att nu samla in material på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

HLF_Scapis_BG_red_single_rontken_lunga